Evaluering på Sigerslevøster Privatskole
 
Vi har valgt at opdele området evaluering i 2 overordnede områder:
 
                 1: Evaluering af undervisningen i forhold til den enkelte elev
                 2: Evaluering i øvrigt
 
1: Evaluering af undervisningen i forhold til den enkelte elev
 
Dette sker ved at skolen regelmæssigt underretter eleverne og forældrene via årsplaner for hvert enkelt klassetrin samt ugeplaner fra lærere og pædagoger, ugebrev fra skolens ledelse på ForældreIntra - og skriftlig tilbagemelding fra skolens tilsynsførende efter besøg/tilsyn. Denne tilbagemelding kan læses på hjemmesiden.
 
Som led i undervisningen skal skolen løbende foretage evaluering af elevernes udbytte. Dette sker ved at der i efteråret tages en stave- og læsetest samt en matematiktest fra 1. til 8. klasse. Ved skoleårets afslutning tages der en stave- og læsetest i 2. klasse. Skolens læsevejleder foretager også screening af eleverne i børnehaveklassen og 1. klasse. Skolen bruger en del ressourcer på at evaluere elevernes udbytte i indskolingen for at sikre den bedst mulige skolestart.
 
Ud over dette får eleverne fra 1. til 9. klasse karakterer til efterårsferien (dog ikke 1. klasse), midt i marts samt op til sommerferien (dog ikke 1. til 4. klasse). Hermed følges elevernes udbytte af lærerne og forældrene samt skolens ledelse.
 
Sigerslevøster Privatskole foretager endvidere regelmæssigt evaluering af skolens samlede undervisning,

Alle fire punkter sker hvert skoleår, og derved er der opfølgning på evalueringen af undervisningen.

2. Evaluering i øvrigt:
 
På Sigerslevøster Privatskole arbejder vi systematisk med evaluering inden for nogle udvalgte evalueringstemaer.
Temaerne dækker over de væsentligste områder i skolens praksis:
 
ELEVEN – UNDERVISNINGEN
 
Skole/hjem-samarbejde
Elevsamtaler
Karakterer
SØP-test (da og mat)
Optagelse af nye elever
Lærernes egne evalueringer og tests
Elevtrivsel/sociale forhold
Lektiecafé
Anderledes dage
Inklusion
 
SKOLEN
 
Årsplaner
Ugeplaner
Lektionsfordeling
Undervisningsmaterialer
Bibliotek
IT i undervisningen
Kommunikation
Samarbejde
Kompetenceudvikling
Klassekonferencer
Pædagogiske dage
Tværfaglig undervisning
Emne/projekt/featureuger
Anderledes dage
Afdelingsopdelt skole
Samarbejde- skole/forældre
UU-undervisning
SFO
Morgensamling
Ekstern evaluering
 
Da evalueringsarbejdet løber over en årrække er det dog vigtigt at pointere, at listen skal opfattes som en ”dynamisk størrelse”, hvor nye emner/områder kan komme til, og andre sløjfes alt efter hvad den aktuelle skoleudvikling byder på.