Sigerslevøster Privatskole             Vi gør børn dygtige!

Elevoptagelse

For elever til kommende børnehaveklasse gælder det, at de første 23 forældre, som udfylder en ventelisteblanket, er sikret en plads. Den sidste plads er forbeholdt en eventuel omgænger. Bliver der ikke behov for den reserverede plads, fyldes der op fra ventelisten med gældende søskendeprioritet. Af hensyn til en nogenlunde ligelig kønsfordeling forbeholder skolen sig dog ret til at afvige fra ovennævnte.

For elever i 1. til 9. klasse gælder, at man udfylder en ventelisteblanket, hvis der er fuldt elevtal i den ønskede klasse. Under hensynstagen til søskendeprioritet og kønsfordeling vil elev og forældre blive indkaldt til samtale med skoleleder eller viceskoleleder, når der bliver en ledig plads i den søgte klasse.

Når der er en ledig plads I en klasse, indkalder skoleleder klasselæreren til en samtale om klassen. Her afgøres det, om pladsen skal besættes straks, eller om der skal gå lidt tid.

 

Når en plads skal besættes, sker det således:

  1. Ansøgende forældre og barn indkaldes til en samtale med skolelederen/viceskolelederen

  2. Barnet kommer på prøve i klassen i 14 dage

  3. Lærerne vurderer om barnet passer ind i klassen/på skolen

  4. Barnet testes i periodens slutning i dansk, matematik og engelsk

  5. Efter endt prøveperiode mødes klasselærer, testlærer og skoleledelse for at vurdere om barnet skal optages

  6. Kontoret kontakter forældrene

 

Hvis barnet optages, udsendes besked fra kontoret herom til klassen og skolens medarbejdere.