Sigerslevøster Privatskole

Bestyrelsens arbejde

Information vedrørende forventninger til bestyrelsesarbejde på Sigerslevøster Privatskole

Denne beskrivelse giver et meget kortfattet overblik over de vigtigste informationer vedrørende bestyrelsesarbejdet på Sigerslevøster Privatskole samt de begivenheder, man forventes at deltage i som bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen består af: 7 forældremedlemmer. Der er endvidere tilknyttet en medarbejderrepræsentant, skoleledelsen samt to forældresuppleanter. Suppleanterne deltager ikke i bestyrelsesarbejdet.

Generalforsamling: Bestyrelsen vælges på en generalforsamling. Konstituering finder sted på et møde i umiddelbart forlængelse af generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmerne deltager alle i generalforsamlingen.

Bestyrelsens ansvar: Bestyrelsen skal sikre overholdelse af de til enhver tid gældende love samt sikre den langsigtede økonomiske udvikling. Dette indebærer blandt andet fastsættelse af forældrebetalinger samt træffe de nødvendige beslutninger, der sikrer skolens overlevelse på længere sigt.

Rolle i forhold til skolens ledelse: Skolens ledelse har ansvaret for den daglige drift og den pædagogiske linje. Bestyrelsen har kun indflydelse på den pædagogiske linje gennem valg af ledelse.

Bestyrelsesmøder: Der afholdes ca. 10 bestyrelsesmøder henover året med et møde i hver måned. Juli (sommerferie) og oktober (årsmøde) er undtaget. Datoer for bestyrelsesmøderne fastlægges ved første ordinære bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. De enkelte bestyrelsesmøder lægges evt. på forskellige ugedage af hensyn til de enkelte medlemmers daglige gøremål. Afbud til de enkelte møder meddeles til formanden eller skolens ledelse. Bestyrelsesmedlemmer deltager også i diverse ad-hoc udvalg.

Tavshedspligt: Det enkelte bestyrelsesmedlem har tavshedspligt. Dette betyder at sager der er på dagsordenen kun må diskuteres med andre fra bestyrelsen, medmindre dette er vedtaget af bestyrelsen i forbindelse med udførelsen af en given opgave.

Habilitet: I tilfælde af, at der kan opstå tvivl om det enkelte bestyrelsesmedlems habilitet, skal dette oplyses inden sagen drøftes.

Henvendelser fra forældre: I de tilfælde, hvor en af skolens forældre henvender sig til bestyrelsen vedrørende en problemstilling, skal svaret til forælderen være, at tage sagen med den pågældende medarbejder. Såfremt dette ikke giver en tilfredsstillende løsning, tages kontakt til skolens ledelse.

Årsmøde: Weekenden efter efterårsferien afholder Dansk Privatskole-forening (DP) årsmøde, hvor bestyrelsen og ledelsen evt. deltager. Det foregår fra fredag formiddag til lørdag frokost. Fredag er der foredrag og første del af generalforsamlingen i DP. Fredag aften er der middag og lørdag fortsætter generalforsamlingen indtil frokost.

Arbejdslørdage: Bestyrelsen deltager i de 2 arbejdslørdage (aktivitetsdage), som repræsentanter for skolen. Bestyrelsen deltager i planlægningen.

Bestyrelsesmiddag: En gang årligt er bestyrelsen vært ved en middag for hele personalet, hvor der er lejlighed til at hilse på det enkelte personale under afslappede former. Tilrettelægning og afvikling er bestyrelsens ansvar.

Julefrokost: Bestyrelsesmødet i december afholdes privat hos et af bestyrelsesmedlemmerne eller ledelsen. Efter et kort bestyrelsesmøde, spises der en god julefrokost.

Bestyrelsesseminar: En gang årligt i januar, mødes bestyrelsen en lørdag, for at diskutere det kommende års prioriteter i bestyrelsesarbejdet. Denne dag bruges samtidig til eventuelt at udvide bestyrelsens viden omkring valgte emner med en ekstern konsulent. Dagen afsluttes med middag om aftenen, hvor ægtefæller også deltager.

Her er nogle steder på nettet, hvor du kan finde mere information:

Danmarks Privatskoleforening: www.privatskoleforening.dk

Undervisningsministeriet: www.uvm.dk

Skolestyrelsen: www.skolestyrelsen.dk

Frie Skolers Lærerforening: www.fslnet.dk

Lovbestemmelser for den frie skole: https://uvm.dk/da/Uddannelser/Frie-grundskoler/Love-og-regler

Personalestyrelsen: www.perst.dk