Sigerslevøster Privatskole             Vi gør børn dygtige!

Information vedrørende bestyrelsesarbejdet på Sigerslevøster Privatskole

Denne beskrivelse giver et meget kortfattet overblik over de vigtigste informationer vedrørende bestyrelsesarbejdet på Sigerslevøster Privatskole samt de begivenheder, man forventes at deltage i som bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsens sammensætning: Bestyrelsen består af syv forældremedlemmer. I bestyrelsesmøderne deltager endvidere en medarbejderrepræsentant samt skoleledelsen. Der er normalt to forældresuppleanter, som ikke deltager i bestyrelsesmøder og det løbende bestyrelsesarbejde.

Generalforsamling: Bestyrelsesmedlemmer vælges på den årlige generalforsamling. Man vælges to år ad gangen, og derfor er det normalt kun halvdelen af bestyrelsen, der er på valg i et givet år. Konstituering finder sted på et møde i umiddelbart forlængelse af generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmerne deltager alle i generalforsamlingen.

Bestyrelsens ansvar: En væsentlig del af bestyrelsens ansvar er at sikre overholdelse af de til enhver tid gældende love samt sikre skolens langsigtede økonomiske udvikling. Dette indebærer blandt andet fastsættelse af forældrebetalingen samt beslutningstagning, der sikrer en stabil og langsigtet drift af skolen.

Rolle i forhold til skolens ledelse: Skolens bestyrelse varetager den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med skolens vedtægter og med de til enhver tid gældende love. Skolens leder varetager den daglige pædagogiske ledelse af skolen. Skolens leder har tillige ansvaret for, at den daglige drift af skolen er forsvarlig og i overensstemmelse med gældende regler og vilkår.

Bestyrelsesmøder: Der afholdes ca. ti bestyrelsesmøder i løbet af året med omtrent en måneds mellemrum. Juli og august (sommerferie) samt december (julemåned) er normalt undtaget. Datoer for bestyrelsesmøderne fastlægges ved første ordinære bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. De enkelte bestyrelsesmøder lægges eventuelt på forskellige ugedage af hensyn til de enkelte medlemmers daglige gøremål. Afbud til de enkelte møder meddeles til formanden eller skolens ledelse. Bestyrelsesmedlemmer deltager også i diverse ad-hoc-udvalg.

Tavshedspligt: Det enkelte bestyrelsesmedlem har tavshedspligt jf. forvaltningslovens kapitel 8.

Habilitet: I tilfælde af tvivl om det enkelte bestyrelsesmedlems habilitet i en given sag, skal dette oplyses inden sagens drøftelse.

Henvendelser fra forældre: Når en henvendelse fra forældre modtages, kvitteres med at den er modtaget og videresendt til bestyrelsesformanden og skolelederen (om nødvendigt). Formanden vurderer, om det er formanden eller skolelederen, der svarer, og meddeler dette til afsender. Herefter modtager afsenderen svar. I de tilfælde hvor bestyrelsesformanden svarer, sendes kopi til de øvrige bestyrelsesmedlemmer. På hvert skolebestyrelsesmøde er der et dagsordenspunkt, hvor bestyrelsen orienteres om de forældrehenvendelser til formanden eller andre enkeltmedlemmer, der har været siden sidst.

Arbejdslørdage: Bestyrelsesmedlemmerne deltager så vidt muligt i de arbejdslørdage (aktivitetsdage), som skolens ledelse er ansvarlig for at arrangere. 

Bestyrelsesmiddag: En gang årligt er bestyrelsen vært ved en middag for hele personalet, hvor der er lejlighed for medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer til at hilse på hinanden under afslappede former. Tilrettelægning og afvikling er bestyrelsens ansvar.

 

Her er nogle steder på nettet, hvor man kan finde mere information:

Danmarks Privatskoleforening: www.privatskoleforening.dk

Undervisningsministeriet: www.uvm.dk

Skolestyrelsen: www.skolestyrelsen.dk

Frie Skolers Lærerforening: www.fslnet.dk

Lovbestemmelser for den frie skole: https://uvm.dk/da/Uddannelser/Frie-grundskoler/Love-og-regler

Personalestyrelsen: www.perst.dk